Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Εκπ.Προσωπικό > Μαθήματα - Ωρες > Μπίρτσας Περικλής
 
  Μαθήματα- Μπίρτσας Περικλής
Διαχείριση Άγριας Ζωής και Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών
 

Σκοπός – στόχος μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να κατανοήσει: τις  μεθόδους και τις τεχνικές α) για τη βελτίωση βιοτόπων κατάλληλων για είδη της άγριας πανίδας και β) για την διαχείριση, ανόρθωση, αποκατάσταση των διαφόρων κατηγοριών προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

Περιγραφή του Θεωρητικού μέρους (Θ+ΑΠ):

Εισαγωγή, κατηγορίες βιοτόπων κατάλληλων για διάφορα είδη της άγριας ζωής. Περιγραφή αυτών των βιοτόπων, καταγραφή των προβλημάτων και κινδύνων που αντιμετωπίζουν, παράθεση μεθόδων και τεχνικών για την προστασία, ανόρθωση και αποκατάστασή τους. Περιγραφή των κυριότερων κατηγοριών προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Παράθεση των κυριότερων κινδύνων και απειλών που τις υποβαθμίζουν και περιορίζουν ποιοτικά και ποσοτικά, μέθοδοι διαχείρισης, προστασίας, ανόρθωσης και αποκατάστασης  των φυσικών αυτών περιοχών που διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης.

Οικονομική ανάπτυξη και προγραμματισμός με σκοπό την κοινωνική ευημερία και αειφορία των καρπώσεων. Δασικό εμπόριο.  Δασική πολιτική στα πλαίσια της Ε.Ε. Νομοθετήματα που διέπουν τα δάση και δασικές εκτάσεις. Διοίκηση και οργάνωση-Δημόσια διοίκηση.

Περιγραφή Εργαστηρίου (Ε):

Στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος οι σπουδαστές ενημερώνονται και καταρτίζονται σε τεχνικές και παραδείγματα που αφορούν την βελτίωση βιοτόπων κατάλληλων για την διατήρηση ειδών της άγριας πανίδας. Δίδεται η δυνατότητα και η εμπειρία για την αναγνώριση ειδών της άγριας ζωής που ζουν σε ένα βιότοπο από τα ίχνη αυτών. Γίνεται κατάρτιση των σπουδαστών

και τους παρουσιάζονται παραδείγματα διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης ευαίσθητων και διαταραγμένων προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Παράλληλα οι σπουδαστές έχουν την ευχέρεια να ασκηθούν σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο με την εκπόνηση ομαδικών συνήθως εργασιών στα παραπάνω θέματα.

Βιβλιογραφία:

1.        Camp, W. and Daughertty, T., 1997. Διαχείριση Φυσικών Πόρων. Μετάφραση Ταλαντοπούλου Μ., Εκδόσεις Ίων, σελ. 279. Αθήνα.

2.        Ζαλίδης, Γ., Crisman, T. L. και Γεράκης, Π. Α. (συντονιστές έκδοσης). 2002. Αποκατάσταση Μεσογειακών υγροτόπων, ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ 286. Αθήνα και ΕΚΒΥ Θέρμη.

3.        Θωμαίδης, Χ. Καραμπατσάκης, Θ., Λογοθέτης, Γ. και Χριστοφορίδου, Γ. 1996. Τεχνικός Οδηγός Βελτίωσης των Βιοτόπων του αγριόχοιρου, του λαγού, της πετροπέρδικας και της πεδινής πέρδικας. ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης, σελ.110. Δράμα.

4.        Κάκουρος, Π., Τσιαούση Β. και Χατζηχαραλάμπους, Ε, 2004. Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης προστατευομένων περιοχών, ΕΚΒΥ και ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ 72. Θέρμη.

5.        Καραβέλλας, Δ., Κατσαδαράκης Γ., Μαραγκού, Π., Νάντσου, Θ., και Σβορώνου, Ε., 2003. Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών : Οδηγός Ορθής Πρακτικής, ΥΠΕΧΩΔΕ, WWF ΕΛΛΑΣ, σελ. 166. Αθήνα,.

Παπαγεωργίου, Ν. 1995. Οικολογία και διαχείριση άγριας Πανίδας. University Studio Press. Θεσ/νικη.
Ώρες διδασκαλίας
  Θεωρία, ΑΠ: Δευτέρα 14.00 - 17.00
Εργαστήριο: Τετάρτη 09.00-11.00, 11.00-13.00, 13.00
Δασική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 

Σκοπός - στόχος του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι  οι μελλοντικοί απόφοιτοι του Τμήματος να καταστούν γνώστες των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής προέλευσης που αφορούν την προστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων και του περιβάλλοντος εν γένει.

Περιγραφή του Θεωρητικού μέρους (Θ+ΑΠ):

Γενικά περί δικαίου. Διαίρεση του δικαίου. Πηγές του δικαίου. Υποκείμενα των κανόνων δικαίου. Δικαιοπραξίες. Εμπράγματα δικαιώματα. Συνταγματική προστασία δασών και δασικών εκτάσεων. Έννοια δάσους. Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων. Δασική ιδιοκτησία. Νόμιμοι περιορισμοί της δασικής ιδιοκτησίας. Διαχείριση των δασών. Μέτρα προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων. Επεμβάσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Θήρα. Δασική διοίκηση. Ποινικές και δικονομικές διατάξεις. Διεθνείς και κοινοτικές ρυθμίσεις για την προστασία των δασών. Επισκόπηση εθνικού, διεθνούς και κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου.

Περιγραφή Εργαστηρίου (Ε):

Εξέταση ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αναφορά στη σχετική νομολογία, ιδιαίτερα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Βιβλιογραφία:

1.      Bell, S. and Mc Gillivray, D. 2000. Environmental Law, 5th Edition. London.

2.      Γεωργιάδου, Μ. 2004. Δασική Νομοθεσία. Έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. Αθήνα.

3.      Γιαννάκουρος, Π. 2005. Δασικός Κώδικας και δασικοί νόμοι, 2η έκδ. Έκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα - Κομοτηνή.  

4.      Παναγόπουλος, Θ. 2004. Δίκαιο περιβάλλοντος, 4η έκδ. Έκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα.  

5.      Χατζοπούλου, Ι. 2006. Δασική Νομοθεσία. Κριτική Επισκόπηση – Νομολογία. Έκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα – Κομοτηνή.

Ώρες διδασκαλίας
 

Θεωρία, ΑΠ: Τρίτη 14.00 - 17.00
Εργαστήριο: Τρίτη 17.00 - 19.00, 19.00 - 21.00

Βιολογία Άγριας Πανίδας
 

Σκοπός του μαθήματος:

Η παροχή γνώσεων στο σπουδαστή που θα τον καταστήσουν ικανό να κατανοήσει σε βάθος τη βιολογία των ειδών της άγριας πανίδας και των ιχθύων των γλυκέων υδάτων που απαντώνται στη χώρα μας. Να δοθούν οι γενικές έννοιες της οικολογίας, να γίνει κατανοητή η Δομή και η Λειτουργία του Οικοσυστήματος και να γίνει εξειδίκευση στην διαχείριση των βιοτόπων των ειδών της άγριας πανίδας και των υγροβιοτόπων αντίστοιχα.  Τέλος να δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις για τις αρχές της διαχείρισης των πληθυσμών των ειδών της άγριας πανίδας και των ιχθύων των γλυκέων υδάτων που απαντώνται στη χώρα μας σε συνάρτηση με τη διαχείριση του βιοτόπου τους.

Περιγραφή του Θεωρητικού μέρους  (Θ):

Εισαγωγή στη θηραματοπονία – ιχθυοπονία. Μορφολογία – οικολογία – ταξινόμηση θηλαστικών, στοιχεία βιολογίας των βασικότερων ειδών που απαντώνται στην Ελλάδα. Μορφολογία – οικολογία – ταξινόμηση πτηνών, στοιχεία βιολογίας των βασικότερων ειδών που απαντώνται στην Ελλάδα.

Μορφολογία – οικολογία – ταξινόμηση ιχθύων των γλυκέων υδάτων, στοιχεία βιολογίας των βασικότερων ειδών που απαντώνται στην Ελλάδα

Οικολογία – Διαχείριση των πληθυσμών. Γενικές αρχές της οικολογίας, βιότοποι – υγροβιότοποι, διαχείριση πληθυσμών, διαχείριση βιοτόπων, προστασία ειδών και των βιοτόπων τους.

Περιγραφή Εργαστηρίου (Ε):

Αναγνώριση των βασικότερων ειδών της άγριας πανίδας  και των ιχθύων των γλυκέων υδάτων της χώρας μας. Ταξινόμηση: Τάξη – Οικογένεια – Γένος – Είδος επιστημονικές ονομασίες.

Θηλαστικά φυτοφάγα – σαρκοφάγα – τρωκτικά - ικτίδες, ψάρια γλυκού νερού, Εδαφόβια πτηνά –GALLIFORMES, περιστερόμορφα – COLUMBIFORMES, δρυοκολάπτες – PICIFORMES, κορακοειδή – CORACIIFORMES, PASSERIFORMES, υδρόβια παρυδάτια πτηνά όπως  CICONIFORMES, PHOENICOPTERIFORMES,     PODICIPEDIFORMES, PELECANIFORMES, ANSERIFORMES, CHARADRIFORMES, νυκτόβια αρπακτικά -  STRIGIFORMES, αρπακτικά πτηνά ACCIPITRIFORMESFALCONIFORMES.

Βιβλιογραφία:

1.    Κανέλης Α. and Bauer W. 1973. Τα ονόματα των πουλιών της Ελλάδας.

2.    Νεοφύτου Χ. 1985. Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων. University Studio Press.

3.    Παπαγεωργίου Ν. 1975. Η πέστροφα και η καλλιέργειά της. University Studio Press.

4.    Παπαγεωργίου Ν. 1990. Βιολογία Άγριας Πανίδας. University Studio Press.

5.    Παπαγεωργίου Ν. 2005. Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας Β΄έκδοση. University Studio Press.

6.    Τσαχαλίδης Ε. 1986. Σημειώσεις μαθημάτων ¨ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ¨. ΤΕΙ Λάρισας.

7.    Τσαχαλίδης Ε. 1987. Σημειώσεις μαθημάτων ¨ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ¨, ΤΕΙ Λάρισας.

Ώρες διδασκαλίας
  Θεωρία: Δευτέρα 17.00 - 19.00
Εργαστήριο:Τετάρτη 15.00 - 17.00
 
  Ημέρες και ώρες Επικοινωνίας- Μπίρτσας Περικλής
 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz